WWRD - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

WWRD – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

WWRD-co oznacza?

WWRD – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to wielospecjalistyczne działania na rzecz poprawy funkcjonowania dziecka, u którego stwierdzono niepełnosprawność. Obejmuje rehabilitację ruchową, logopedyczną i szeroko pojęte rozwijanie sprawności poznawczych dziecka. 

PAMIĘTAJ! Pierwsze lata życia dziecka to najbardziej plastyczny i dynamiczny okres rozwojowy małego dziecka. Odpowiednie stymulowanie i pobudzanie rozwoju w tym czasie może aktywnie przyczynić się do niwelowania, korygowania i kompensowania wszelkiego rodzaju trudności.

Kiedy można się starać o przyznanie WWRD?

To program przyznawany od momentu wykrycia symptomów niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Do której poradni należy się zgłosić?

Jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola, należy się udać do poradni psychologiczno-pedagogicznej, właściwej ze względu na adres zameldowania dziecka. 

Co uzyskamy w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Poradnia po tym, jak otrzyma od Rodziców właściwą dokumentację dziecka (poniżej wymienione są i opisane potrzebne dokumenty)  dokona diagnozy psychologiczno–pedagogicznej, na podstawie której dziecko może uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinia taka pozwala na otrzymanie wsparcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Gdzie odbywać się będą zajęcia w ramach WWRD?

Zajęcia specjalistyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są organizowane przy przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodkach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Po uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poradnia psychologiczno-pedagogiczna powinna wskazać zespół WWRD, w którym możecie zrealizować opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

WAŻNE! Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

W jakim wymiarze godzin odbywają się zajęcia?

Można się spodziewać przyznania od 4  do 8 godzin WWRD miesięcznie. Rozkład zajęć ustala się już w konkretnej poradni po ustaleniu jakiej terapii dziecko potrzebuje najbardziej. W toku rozwoju dziecka można zmienić rozkład godzin w zależności od tego, jakie potrzeby będzie miało aktualnie. W związku z tym, kiedy dziecko zacznie chodzić,  zmniejsza się liczbę godzin z rehabilitacji ruchowej na rzecz innej. Oprócz tego niektóre poradnie mogą zaoferować dodatkowe godziny rehabilitacji finansowanej przez NFZ lub PEFRON.

Ważne jest, aby dobrze się zastanowić przed wyborem placówki WWRD, by uniknąć rotacji (jeśli istnieje taka możliwość). Przyznanie placówki następuje z automatu, wg miejsca zamieszkania. Częste zmiany specjalistów, zamieszanie, daleki dojazd, późne godziny terapii czy nasza ciągła niepewność nie sprzyjają dziecku.

ZAUFAJ! Mamy bardzo dobrych specjalistów i placówka wybrana przez Ciebie najlepiej pomoże rozwinąć potencjał Twojego dziecka. Nie porównuj go z innymi. Przede wszystkim pamiętaj, że każde dziecko (również to z zespołem Downa) rozwija się we własnym tempie.

Formalności

1. Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Do wniosku rodzice dołączają:

 a) zaświadczenie lekarskie ze stwierdzoną niepełnosprawnością i dokładną diagnozą,

 b) orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada), 

c) wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich,

 d) opinię o funkcjonowaniu dziecka z placówki (jeżeli dziecko uczęszcza).

 2. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, na posiedzeniach Zespołu Orzekającego. 

3. Dla dzieci nie uczęszczających do placówek oświatowych i dla dzieci, które uczęszczają do przedszkoli, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają rejonowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

4. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydana przez zespół orzekający poradni, obowiązuje od momentu wydania do rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. 

5. Placówka, wyznaczona do realizacji WWRD, zobowiązana jest do zorganizowania zajęć dla dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami oraz zaleceniami zawartymi w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Placówka organizuje zajęcia WWRD, biorąc pod uwagę własne możliwości organizacyjne. Zaliczamy do nich: zatrudnienie specjalistów, sprzęt, lokal, maksymalną możliwą liczbę dzieci, które mogą w danej placówce brać udział w zajęciach. 

6. Wniosek o zmianę skierowania dziecka do placówki zgłaszany jest przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka do Koordynatora Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka, który kieruje dalszym procesem obiegu dokumentów. 

7.. Liczba godzin WWRD realizowana jest w ramach oświatowej subwencji ogólnej. Zajęcia WWRD organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Opracowanie: Dorota Kurnik, Sylwia Gołąb

Źródła:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1635).

 

Piotrowicz R., Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i rodziny. Diagnoza a program, ORE, Warszawa 2014.

Dodaj komentarz