TURNUSY REHABILITACYJNE

TURNUSY REHABILITACYJNE

Turnusy rehabilitacyjne – dodatkowa forma wsparcia dziecka

Dodatkową formą wsparcia rozwoju dziecka z niepełnosprawnością mogą być tak zwane turnusy rehabilitacyjne, organizowane w wielu miejscach Polski. Są to najczęściej trzytygodniowe wyjazdy rodzica i dziecka (w niektórych turnusach mogą brać udział całe rodziny), podczas których dziecko intensywnie korzysta z rehabilitacji ruchowej, logopedycznej oraz ogólnorozwojowej. Każdy turnus ma swoją specyfikę.

Turnusy takie organizowane są przez prywatne instytucje, bądź mogą być finansowane przez NFZ (tu potrzebne jest skierowanie od np. neurologa lub lekarza rehabilitacji). 

Należy pamiętać, że dziecko, które bierze udział w trzytygodniowym turnusie musi zrezygnować na ten czas ze swojej „stałej” terapii i czeka go adaptacja do nowego otoczenia i nieznanych terapeutów. Dlatego trzeba rozważyć, która z form terapii w danym momencie będzie najkorzystniejsza dla dziecka. 

Przykładowa strona z listą ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne- turnusy.

Turnusy rehabilitacyjne – dofinsowanie

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym, pod warunkiem że:

  • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje
  • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowaniaze środków PFRON
  • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej
  • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów
  • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała
  • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu
  • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym
  • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach. 

Turnusy rehabilitacyjne –dofinansowanie pobytu opiekuna

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że wniosek lekarza o skierowanie na turnus zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna. Opiekun nie może pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie, nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, musi mieć ukończone 18 lat (ewentualnie musi mieć ukończone 16 lat i być wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny wnioskującej osoby niepełnosprawnej).

Wniosek o dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym składa się w miejscowym PCPR / MOPS / MOPR.

Opracowanie: Dorota Kurnik

Źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1394552,swiadczenia-dla-niepelnosprawnych-i-opiekunow-2019.html 

Dodaj komentarz