ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Orzeczenie o niepełnosprawności – warunki uzyskania

Żeby rozpocząć wiele form wsparcia swojego dziecka, niezbędne jest uzyskanie orzeczenia o jego niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się osobie, która nie ukończyła 16 roku życia (zwanej dzieckiem), na wniosek  przedstawiciela ustawowego dziecka. Niepełnosprawność dziecka określa się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Tłumaczone to jest potrzebą kontroli stanu zdrowia dziecka za np. 3 lata, aby uaktualnić zapisane dane. Orzeczenie zawiera 10 punktów, które określają jakiej konkretnie pomocy potrzebuje niepełnosprawny. Warto podczas komisji zgłaszać wszystkie potrzeby, które zauważa się u dziecka. Komisja ostatecznie decyduje czy dziecko np. wymaga otrzymania karty parkingowej, czy też nie (punkt 9)

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawności fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jakie dokumenty są konieczne do ubiegania się o jego uzyskanie ?

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

  • wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie orzeczenia 
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wystawione przez lekarza, pod opieką którego osoba pozostaje (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia przez lekarza)
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wszelkiej posiadanej dokumentacji medycznej.

Miejsce złożenia dokumentów i druk potrzebnych formularzy w zależności od tego, gdzie dziecko jest zameldowane, np. 

*w Krakowie dokumenty należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Dekerta 24, druk wniosku i zaświadczenia lekarskiego pobrać można w siedzibie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Dekerta 24 lub ze strony internetowej BIP (karta usługi SZ-1 – uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

*w Nowym Sączu dokumenty należy złożyć w Siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żywiecka 13, druk wniosku i zaświadczenia lekarskiego do pobrania ze strony internetowej.

Opracowanie: Dorota Kurnik, Sylwia Gołąb

Źródło:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=28876 http://mops.nowysacz.pl/wydawanie-orzeczen.html

Dodaj komentarz