OKRO - Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

OKRO – Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

PORADNIA PÓŁKOLE

SPWPPP tzw. Poradnia „Półkole”  to ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy (w skrócie OKRO) na terenie miasta Krakowa. Ma za zadanie wspierać dzieci niepełnosprawne do czasu podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do lat 3 oraz ich rodziców. Program jest kontynuacją ustawy „Za życiem”uchwalonej przez Radę Ministrów 20 grudnia 2016r. W praktyce w ramach tego programu można się starać o dodatkowe godziny rehabilitacji dla dziecka. Od stycznia 2020r. zostaje wznowiony i realizowany na nowych zasadach w związku z ogromnym zainteresowaniem.  Główna różnica polega na skróceniu okresu, na który przyznaje się zajęcia oraz ograniczeniu ilości osób korzystających z projektu. 

W sekretariacie Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przyjmowane będą wnioski o przyznanie zajęć specjalistycznych realizowanych w ramach programu OKRO  w pierwszym kwartale 2020 r.

KTO MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTY OKRO?

Zajęciami specjalistycznymi w ramach OKRO objęte zostają:        

1.      dzieci, u których zdiagnozowano poważne choroby lub niepełnosprawność, mające prawo do korzystania z pomocy w ramach Programu „Za życiem” z uwagi na posiadane zaświadczenie lekarskie o występowaniu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

2.    dzieci zaliczone do osób niepełnosprawnych na podstawie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;

3.      dzieci do ukończenia 2 roku życia zagrożone niepełnosprawnością na podstawie zaświadczenia lekarskiego (załącznik nr 2 do Regulaminu OKRO w GMK).

FORMALNOŚCI

Przyznawanie godzin zajęć specjalistycznych dla dzieci odbywa się na wniosek rodzica (załącznik nr 1 do Regulaminu OKRO w GMK), według ustalonych zasad.

1. Rodzice przedstawiają wraz z wnioskiem:

a) rekomendacje specjalistów pracujących z dzieckiem lub diagnozujących dziecko – wraz z uzasadnieniem;

b) jeżeli dziecko posiada – kserokopię opinii psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

c) w przypadku dziecka do 2 roku życia zagrożonego niepełnosprawnością, czyli dziecka, które nie dysponuje  orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o niepełnosprawności lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,  konieczne jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego (załącznik nr 2 do Regulaminu OKRO w GMK);

d) kserokopię innej dokumentacji, wskazującej na potrzebę objęcia dziecka zajęciami specjalistycznymi,

2. Zespół Monitorujący Opiekę w OKRO analizuje zasadność wniosku i rekomenduje koordynatorowi OKRO w GMK,

3. Koordynator wydaje skierowanie na okres wskazany przez Zespół Monitorowania Opieki do realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach OKRO,

4. Rodzice zostają poinformowani  o możliwych dostępnych miejscach realizacji zajęć specjalistycznych, sposobie ich realizacji, w ramach skoordynowanej opieki nad dzieckiem i jego rodziną oraz o możliwości wsparcia w jednostkach udzielających pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom  na terenie GMK (…)

Wzory obowiązujących dokumentów znajdziemy na stronie SPWPP w załącznikach.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

W roku 2020 z uwagi na ograniczoną liczbę godzin i miejsc dla dzieci w Programie, o zakwalifikowaniu dziecka do zajęć decyduje:

a)  kolejność wpływu wniosku rodziców wraz z dokumentacją do sekretariatu SPWPPP w wyznaczonych na rekrutację terminach

b)  rekrutacja odbywa się do trzech osobnych edycji w Programie

– I Edycja od 1.01.2020 – 31.03.2020 r.

– II Edycja od 1.04.2020 – 30.06.2020 r.

– III Edycja od 1.09.2020 – 30.11.2020 r.

c)  dzieci zakwalifikowane do zajęć OKRO na okres trzech miesięcy w wyznaczonej edycji Programu mogą ubiegać się o zajęcia w kolejnej edycji pod warunkiem dostępności miejsc i przejściu pozytywnej rekrutacji zgodnie z procedurą

d)  pierwszeństwo w organizacji zajęć OKRO w kolejnych edycjach Programu mają uprawnione dzieci, które nie korzystały wcześniej z zajęć OKRO, następnie wg kolejności wpływających wniosków rodziców.

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

Terminy składania dokumentów do rekrutacji do poszczególnych edycji Programu w roku 2020 odbywa się:

a) I Edycja ( na okres 1.01.2020- 31.03.2020 r.)  składanie dokumentów od 21.10.2020 – 13.11.2020 r.

b) II Edycja ( na okres 1.04.2020 – 30.06.2020 r.) składanie dokumentów od  1.02.2020 – 28.02.2020 r.

c) III Edycja ( na okres 1.09.2020 – 30.11.2020 r.) składanie dokumentów od 1.07.2020 – 31.07.2020 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY OKRO

Składanie dokumentów, zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie OKRO w GMK odbywa się w sekretariacie SPWPPP w godzinach pracy sekretariatu.

Zajęcia specjalistyczne w ramach OKRO organizuje się z uwzględnieniem dostępności specjalistów i możliwych miejsc realizacji w GMK.

Wszystkie zajęcia realizowane w ramach OKRO są bezpłatne i nie są pobierane od rodziców żadne dodatkowe opłaty.

Kwestię obowiązków OKRO reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Zgodnie z rozporządzeniem do szczegółowych zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, zwanego dalej „ośrodkiem”, należy:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

OKRO- DODATKOWE KOMPETENCJE

1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;

3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.


Opracowanie: Dorota Kurnik

Źródło: http://www.owpp.pl/index.php/okro/

Szczegółowe informacje: 

Zarządzenie i regulamin OKRO

Zarządzenie 

Dodaj komentarz